Nizovi- ARRAY u programskom jeziku Pascal predstavljaju način da se efektivno radi sa velikim brojem promenljivih istog tipa. Na primer, problemi koji zahtevaju da se istovremeno obrađuje 10000 brojeva bi se veoma teško mogli realizovati tako što bi se deklarisalo 10000 različitih promenljivih i onda radilo sa njima.

 ARRAY je struktura podataka koja se sastoji od skupa elemenata istog tipa.

 Deklaracija varijable ovoga tipa vrši se na sledeći način:

 VAR ime niza : ARRAY[v1..v2] OF T1;

gdje je:

v1..v2 interval indeksa s time da je v1 donja a v2 gornja granica indeksa; kao indeks može se pojaviti bilo koji prosti tipovi osim “real”

T1 – tip elemenata u nizu koji može biti bilo koji tip

 Evo primera promenljive nizovnog tipa:

Var A : array [1 .. 10000] of integer;

 ovde ime A označava složenu promenljivu koja se sastoji od 10000 kućica, a svaka od tih kućica može da primi jedan ceo broj.

Pojedinačni elementi niza se ponašaju kao obične promeniljive tipa integer, a označavaju  se ovako: A[1], A[2], . . . , A[10000]. Na primer, A[3] := 5; znači da je trećem članu niza dodeljena vrednost 5.

Više o radu sa nizovima pročitajte u fajlovima:

Nizovi

Zadaci za vezbu-nizovi

Paskal Zadaci sa nizovima

Advertisements