Excel ima na raspolaganju mnoštvo različitih funkcija. Funkcije koje se najčešće koriste su:

 • AVERAGE      Vraća prosek (zbir svih kroz njihov broj) argumenata.

 Sintaksa:                              AVERAGE(broj1,broj2, …) Broj1,broj2, …   su 1 do 30 numerički argumenti za koje tražimo prosek. Argument moraju biti  brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve. Ako neki niz ili referenca argumenata sadrži tekst, logičke vrednosti, ili prazne ćelije, te vrednosti se ignorišu; Ćelije sa nulom se računaju.

 Primeri:                Ako su A1:A5 nazvane Rezultat i sadrže brojeve 10, 7, 9, 27, i 2, onda: AVERAGE(A1:A5) daje 11                   AVERAGE(Rezultat) daje 11                AVERAGE(A1:A5, 5) daje 10 AVERAGE(A1:A5) je isto što i SUM(A1:A5)/COUNT(A1:A5) i daje 11 Ako su C1:C3 nazvane DrugiRezultat  i sadrže brojeve 4, 18, i 7, onda: AVERAGE(Rezultat, DrugiRezultat) daje 10.5

 • COUNT                 Broji ćelije koje sadrže brojeve i brojeve u listi argumenata.

Sintaksa:                                COUNT(vrednost1,vrednost2, …) Vrednost1, vrednost2, …   su  od 1 do 30 argumenti koji mogu da sadrže ili pokazuju na  različite tipove  podataka, ali samo brojevi se broje.

 • COUNTIF              Broji  broj  ćelija u opsegu koje odgovaraju datom kriterijumu.

Sintaksa:                 COUNTIF(opseg , kriterijum) Kriterijum   je  kriterijum u  formi broja, izraza, ili teksta koji određuje koje ćelije će biti brojane. Za primer, kriterijum može biti  32, „32“, „>32“, „apples“.

Primer:          Pretpostavimo A3:A6 sadrže „apples“, „oranges“, „peaches“, „apples“, respektivno:  COUNTIF(A3:A6,“apples“) je 2 Pretpostavimo B3:B6 sadrže 32, 54, 75, 86, respektivno:    COUNTIF(B3:B6,“>55″) je 2

 • IF            Vraća jednu vrednost ako je uslov TRUE i drugu vrednost ako je FALSE.

Sintaksa:                 IF(logički_test , vrednost_ako_true , vrednost_ako_false) Logička_test  je neka vrednost ili izraz koji može biti  TRUE ili FALSE. Za primer, A10=100 je  logička izraz; ako  je vrednost u ćelija A10  100,  izraz je TRUE. Inače,  izraz je FALSE.

Primeri:                  Ćelija A10 sadrži  formulu koja računa tekući budžet. Ako je rezultat u A10 manji ili jednak od 100, onda  sledeća funkcija prikazuje „U Budžetu“. Inače,  funkcija prikazuje „Iznad budžeta“. IF(A10<=100,“ U Budžetu „,“ Iznad budžeta „) U  sledećem primeru, ako je  vrednost u ćeliji A10  100, onda logička_test je TRUE, i  računa se suma za  opseg B5:B15. Inače, logička_test je FALSE, i prazan tekst („“) je vraćen u  ćeliju koja sadrži  IF funkciju. IF(A10=100,SUM(B5:B15),““) Pretpostavimo da želite da dodelite odgovarajuću ocenu za broj poena na testu. Ako  je    Veće od 89 je 5       Od 80 do 89 je 4     Od 70 do 79 je 3     Od 60 do 69 je 2     Manje od 60 je 1 IF(Poeni>89,“5″,IF(Poeni>79,“4″,IF(Poeni >69,“3″,IF(Poeni >59,“2″,“1″))))

 • MAX                       Vraća  najveću vrednost u  skupu  vrednosti.

Sintaksa:  MAX(Broj1,Broj2,…) Broj1,Broj2,…   su 1 do 30 brojevi za koje želite da nađete maksimalnu vrednost. Prazne ćelije, logičke vrednosti, ili tekst  se ignorišu. Ako argumenti ne  sadrže brojeve, MAX Vraća 0 (nula).

Primeri:  ako A1:A5 sadrže  brojevi 10, 7, 9, 27, i 2, onda: MAX(A1:A5) jednako 27 MAX(A1:A5,30) jednako 30

 •  MEDIAN            Vraća  srednji broj u skupu  Brojeva.

Sintaksa:  MEDIAN(Broj1,Broj2, …) Broj1, Broj2,…   su 1 do 30 brojevi za koji  želite  median-u. Ako argumenti sadrže tekst, logičke vrednosti, ili prazne ćelije, oni se ignorišu.Ćelije sa vrednošću nula se računaju. Ako je paran broj  brojeva u  skupu, onda MEDIAN računa prosek dva broja u sredini.

Primeri:  MEDIAN(1, 2, 3, 4, 5) jednako 3  MEDIAN(1, 2, 3, 4, 5, 6) jednako 3.5,  prosek  3 i 4

 • MIN          Vraća  najmanji broj u  skupu  vrednosti.

Sintaksa:  MIN(Broj1,Broj2, …) Broj1, Broj2,…   su 1 do 30 Brojevi za za koji  želite da nađete minimalnu vrednost. Ako argumenti ne sadrže brojeve, MIN Vraća 0.

Primeri:   ako A1:A5 sadrže  Brojevi 10, 7, 9, 27, i 2, onda: MIN(A1:A5) jednako 2    MIN(A1:A5, 0) jednako 0

 • AND       Vraća TRUE ako su svi argumenti TRUE; Vraća FALSE ako je jedan ili više argumenata FALSE.

Sintaksa:   AND(log1,log2, …) Log1, log2, …   su 1 do 30 uslovi koje  želite da proverite i koji mogu biti  TRUE ili FALSE. Tekst ili prazne ćelije, se ignorišu. Ako opseg ne sadrži logičke vrednosti, AND Vraća  #VREDNOST! pogrešnu vrednost.

Primeri:      AND(TRUE, TRUE) jednako TRUE AND(TRUE, FALSE) jednako FALSE AND(2+2=4, 2+3=5) jednako TRUE ako B1:B3 sadrže  vrednosti TRUE, FALSE, i TRUE, onda: AND(B1:B3) jednako FALSE ako B4 sadrže  Broj između 1 i 100, onda: AND(1<B4, B4<100) jednako TRUE Pretpostavimo  da želite da prikažete B4 ako sadrži  broj striktno između 1 i 100, i  želite da prikažete poruku ako nije tako. Ako B4 sadrži 104, onda: IF(AND(1<B4, B4<100), B4, “ vrednost je van  opsega.“) jednako “ vrednost je van  opsega.“ ako B4 sadrže 50, onda:IF(AND(1<B4, B4<100), B4, “ vrednost je van  opsega.“) jednako 50

 • NOT       Suprotna  vrednost  od argumenta.

Sintaksa: NOT(logička) Logička   je  vrednost ili izraz koji može biti  TRUE ili FALSE.

Primeri: NOT(FALSE) jednako TRUE NOT(1+1=2) jednako FALSE

 • OR          Vraća TRUE ako je neki argument  TRUE; Vraća FALSE ako su svi argumenti FALSE.

Sintaksa: OR(l1,l2,…) L1,l2,…su 1 do 30 uslovi koje želite da proverite i koji mogu biti  TRUE ili FALSE.Tekst ili prazne ćelije,se ignorišu.

Primeri: OR(TRUE) jednako TRUE OR(1+1=1,2+2=5) jednako FALSE ako A1:A3 sadrže  vrednosti TRUE, FALSE, i TRUE, onda: OR(A1:A3) jednako TRUE

 • DATE     Vraća  serijski broj koji predstavlja  određeni datum.

Sintaksa: DATE(godina , mesec , dan) Godina argument može biti od jedne do 4 cifre. Excel za Windows koristi  1900 sistem ѕa datum a za  Macintosh koristi  1904 . Za  1900 sistem: Ako je godina između 0  i 1899 (uključujući), Excel dodaje tu vrednost na 1900 .

Primeri: DATE(100,1,2) -> Jan 2, 2000 (1900+100). Ako je godina između 1900 i 9999 (uklj), Excel koristi tu vrednost kao godinu. Npr: DATE(2000,1,2) Vraća January 2, 2000. Ako je godina manja od 0 ili je 10000 ili veće, Excel Vraća  #NUM! pogrešnu vrednost.Ako je mesec veći od 12, broj  meseci se dodaje na godinu. Npr: DATE(1998,14,2) vraća  February 2, 1999. Ako je dan veće od broja  dana u  navedenom mesecu, onda je slično.Npr: DATE(1998,1,35) Vraća February 4, 1998.

 • DATEDIF               Računa broj  dana, meseci, ili godina između dva datuma.

Sintaksa:  DATEDIF(start_date,end_date,unit) Unit   je  tip informacije koju  želite da vrati. Unit „Y“ „M“ „D“ „MD“ „YM“ „YD“

Primeri: DATEDIF(„2001/1/1″,“2003/1/1″,“Y“) jednako 2, ili dve cele godine u  periodu. DATEDIF(„2001/6/1″,“2002/8/15″,“D“) jednako 440, ili 440 dana između June 1, 2001, i August 15, 2002. DATEDIF(„2001/6/1″,“2002/8/15″,“YD“) jednako 75, ili 75 dana između June 1 i August 15, ignorišući  godine . DATEDIF(„2001/6/1″,“2002/8/15″,“MD“) jednako 14, ili  razlika između 1 i 15  —  day  start_date i  day  end_date  — ignorišući  godine i mesece .

 • NOW( ) Vraća trenutni datum i vreme.

 • HOUR (serial_number),   MINUT,SECOND("4:48:18 PM") = 18            SECOND(0.01) = 24            SECOND(4.02) =48

 • TODAY() Vraća trenutni datum

 • YEAR(serial_number) YEAR("7/5/1998")= 1998 YEAR("2005/05/01")= 2005

 • ABS        Vraća  apsolutnu vrednost broja.

Sintaksa: ABS(Broj) Broj   je  realan broj  za koji  želite  apsolutnu vrednost.

Primeri: ABS(2) jednako 2 ABS(-2) jednako 2 ako A1 sadrže -16, onda: SQRT(ABS(A1)) jednako 4

 • CEILING           Vraća Broj zaokružen na gore, dalje od nule, do  najbližeg multiple  significance.

Sintaksa: CEILING(Broj,značaj) Broj   je  vrednost  koju želite da zaokružite. Značaj   je  multiple do za koji  želite da zaokružite. Bez obzira na   znak  Broj-a,  vrednost je zaokružena na gore  dalje od nule. ako broj i značaj različite znakove, CEILING vraća  #NUM! pogrešnu vrednost.

Primeri: CEILING(2.5, 1) jednako 3 CEILING(-2.5, -2) jednako –4 CEILING(-2.5, 2) jednako #NUM! CEILING(1.5, 0.1) jednako 1.5 CEILING(0.234, 0.01) jednako 0.24 CEILING(4.42,0.05) = 4.45.

 • EVEN          Vraća broj zaokružen na gore do  najbližeg parnog ceo-a.

Sintaksa: EVEN(Broj) Broj   je  vrednost koju zaokružujemo. ako je broj  nenumerička vrednost, EVEN vraća  pogrešnu vrednost. Bez obzira na   znak  broj-a,  vrednost je zaokružena na gore dalje od nule. Ako je Broj  paran ceo, nema zaokruživanja.

Primeri: EVEN(1.5) jednako 2 EVEN(3) jednako 4 EVEN(2) jednako 2 EVEN(-1) jednako -2

 • FACT        Vraća  faktorijel  broja.

Sintaksa: FACT(Broj) Broj   je  nenegativan broj za koji želite  faktorijel . Ako broj  nije  ceo, odbacuje se decimalni deo.

Primeri: FACT(1) jednako 1 FACT(1.9) jednako FACT(1) jednako 1 FACT(0) jednako 1 FACT(-1) jednako #NUM! FACT(5) jednako 1*2*3*4*5 jednako 120

 • FLOOR  Zaokružuje Broj na dole, prema nuli, na dati broj decimala.

Sintaksa: FLOOR(Broj,significance) Broj   je  numerička vrednost  koju želite da zaokružite. Značaj   određuje  broj decimala na koje  želite da zaokružite. ako je bilo koji argument je nenumerički, FLOOR vraća  pogrešnu vrednost. ako Broj i significance imaju različite znakove, FLOOR vraća  #NUM! pogrešnu vrednost.

Primeri: FLOOR(2.5, 1) jednako 2 FLOOR(-2.5, -2) jednako –2 FLOOR(-2.5, 2) jednako #NUM! FLOOR(1.5, 0.1) jednako 1.5 FLOOR(0.234, 0.01) jednako 0.23

 • INT         Zaokružuje  broj na dole do  najbližeg celog.

Sintaksa: INT(Broj) Broj   je  realan Broj  želite da zaokružite.

Primeri: INT(8.9) jednako 8  INT(-8.9) jednako -9 Sledeća formula vraća  decimalni deo pozitivnog realnog broja u ćelija A1: A1-INT(A1)

 • MOD      Vraća  ostatak posle deljenja Broj-a sa  delioc-om. Rezultat ima isti znak kao delioc.

Sintaksa: MOD(Broj,delioc) Broj   je  broj za koji  želite da nađete ostatak. Delioc je  broj kojim  želite da delite Broj. Ako je delioc 0, MOD vraća  #DIV/0! pogrešnu vrednost. MOD funkcija može biti izražena preko INT funkcije: MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

Primeri: MOD(3, 2) jednako 1 MOD(-3, 2) jednako 1 MOD(3, -2) jednako –1 MOD(-3, -2) jednako -1

 • ODD                       Vraća Broj zaokružen na gore do  najbližeg neparnog celog.

Sintaksa: ODD(Broj) Broj   je  vrednost za zaokruživanje. Ako je Broj nenumerički, ODD vraća   pogrešnu vrednost. Bez obzira na   znak  Broj-a,  vrednost je zaokružen na gore kada se računa dalje od nule. Ako je Broj  neparan ceo, ostaje isti.

Primeri: ODD(1.5) jednako 3 ODD(3) jednako 3 ODD(2) jednako 3 ODD(-1) jednako –1  ODD(-2) jednako -3

 • PI            Vraća  Broj 3.14159265358979,  matematičku konstantu pi, tačnosti  do 15 cifara.

Sintaksa: PI( )

Primeri: PI()/2 jednako 1.57079… SIN(PI()/2) jednako 1 Ako  je poluprečnik kruga u  ćeliji koja se zove Radius, onda formula: PI()*(Radius^2) računa površinu kruga.

 • POWER  Vraća  stepen Broj-a .

Sintaksa:  POWER(Broj,st) Broj  je osnove. Može biti  neki realan broj. St   je  eksponent na koji se diže osnova Broj . „^“ operator može biti korišćen umesto  POWER , na primer:  5^2 je 25.

Primeri: POWER(5,2) jednako 25  POWER(98.6,3.2) jednako 2401077  POWER(4,5/4) jednako 5.656854

 • PRODUCT            Množi sve  brojevi date kao argumenti i vraća  proizvod.

Sintaksa:  PRODUCT(Broj1,Broj2, …) Broj1, Broj2, …   su 1 do 30 brojevi koje  želite do pomnožite.

Primeri:  ako ćelije A2:C2 sadrže 5, 15, i 30: PRODUCT(A2:C2) jednako 2,250  PRODUCT(A2:C2, 2) jednako 4,500

 • RAND                     Vraća  ravnomerno raspoređen slučajan broj jednak  ili veći od 0 i manji od 1. Novi slučajan broj  se vraća svaki put kada je radna strana proračunata.

Sintaksa: RAND( ) Da se generiše slučajan realan broj između  a i b, koristi se: RAND()*(b-a)+a Ako  želite da  RAND generiše  slučajan broj ali ne želite da se brojevi menjaju svaki put , možete uneti  =RAND() , i onda pritisnuti F9 da promenite formulu u slučajan broj.

Primer za slučajan broj veći ili jednak  0 a manji od 100: RAND()*100

 • RANDBETWEEN  Vraća  slučajan broj između  dva navedena broja. Novi slučajan broj je vraćen svaki put kada je stranica proračunata.

Sintaksa: RANDBETWEEN(donji,gornji) Donji je  najmanji ceo broj koji će RANDBETWEEN  vratiti. Gornji je  najveći ceo broj koji će RANDBETWEEN  vratiti.

 • ROUND Zaokružuje  Broj na dati broj  cifara.

Sintaksa: ROUND(Broj,brojcifara) Broj   je  broj  koji želite da zaokružite. Brojcifara  određuje broj cifara na koliko zaokružujete  Broj. ako  je brojcifara 0, onda je Broj  zaokružen do  najbližeg celog. ako je brojcifara manji od 0, onda je Broj  zaokružen levo od decimalne tačke.

Primeri: ROUND(2.15, 1) jednako 2.2 ROUND(2.149, 1) jednako 2.1 ROUND(-1.475, 2) jednako -1.48 ROUND(21.5, -1) jednako 20 ROUND(26.5, -1) jednako 30

 • SUM       Sabira sve  brojevi iz  opsega ćelija.

Sintaksa: SUM(Broj1,Broj2, …) Broj1, Broj2, …   su 1 do 30 argumenti za za koji  želite zbir.

Primeri: SUM(3, 2) jednako 5 SUM(„3“, 2, TRUE) jednako 6 jer je tekst vrednost prevedena u broj, a  logička vrednost TRUE u broj 1. Za razliku od prethodnog primera, ako A1 sadrži „3“ i B1 sadrži TRUE, onda: SUM(A1, B1, 2) daje 2 zato što reference na nenumeričke vrednosti nisu prevedene. ako ćelije A2:E2 sadrže 5, 15, 30, 40, i 50: SUM(A2:C2) jednako 50  SUM(B2:E2, 15) jednako 150

 • SUMIF   Sabira sve  ćelije koje odgovaraju datom kriterijumu.

Sintaksa: SUMIF(opseg,kriterijum,sum_opsega) Opseg je opseg ćelije koje želite da proverite. Kriterijum   je  kriterijum u formi  broja, izraza, ili teksta koji određuje koje ćelije će biti sabrane.Na primer, kriterijum može biti  32, „32“, „>32“, „apples“. Sum_opsega su  ćelije koje sabiramo.

Primer:  Pretpostavimo A1:A4 sadrže  vrednosti : $100,000, $200,000, $300,000, $400,000. B1:B4 sadrže vrednosti: $7,000, $14,000, $21,000, $28,000. SUMIF(A1:A4,“>160000″,B1:B4) jednako $63,000

 • TRUNC  Odbacuje decimalni deo  Broj-a.

Sintaksa: TRUNC(Broj,brcifara) Broj   je  Broj od kojeg želite da odbacite decimale. Brcifara je  broj koji određuje preciznost trunkacije. Podrazumevana vrednost za  je 0 (nula). TRUNC i INT su slične. INT i TRUNC su različit samo kada koriste negativne brojeve: TRUNC(-4.3) vraća -4, ali INT(-4.3) vraća -5 .

Primeri: TRUNC(8.9) jednako 8 TRUNC(-8.9) jednako –8 TRUNC(PI()) jednako 3

 • CONCATENATE Spaja nekoliko tekstualnih stringova u jedan tekst string.

Sintaksa: CONCATENATE (text1,text2,…) Text1, text2, …   su 1 do 30 tekst stringovi do biti spojene u jedan tekst string . Napomena  „&“ operator može biti korišćen umesto  CONCATENATE .

Primeri: CONCATENATE(„Totalna „, „Vrednost“) jednako „Totalna Vrednost“. Ovu je ekvivalentno   „Totalna“&“ „&“Vrednost“ Pretpostavimo da C5 sadrži “ London“, i C8 sadrži  8320222. CONCATENATE(„Broj stanovnika za grad „,C5,“ je „,C8) jednako „Broj stanovnika za grad London je 8320222“

 • EXACT  Poredi dva tekst stringa i vraća TRUE ako su potpuno isti. EXACT je case-sensitive

Sintaksa: EXACT(text1,text2)

Primeri: EXACT(„word“,“word“) je TRUE  EXACT(„Word“,“word“) je FALSEEXACT(„w ord“,“word“) je FALSE

 • FIND nalazi jedan tekst  (find_tekst) u drugom  (within_tekst), i vraća  broj  početne pozicije find_tekst, od prvog karaktera  within_tekst.  Razlika između SEARCH i FIND je u tome što je ova druga case sensitive i ne dozvoljava wildcard karaktere.

Sintaksa: FIND(find_tekst,within_tekst,start_num) Find_tekst   je  tekst  želite do find. ako find_tekst je „“ (prazan tekst), FIND vraća 1 odnosno start_num. Find_tekst ne sadrži wildcard karaktere. Within_tekst   je  tekst koji sadrži  tekst koji želite da nađete. Start_num   određuje odakle počinjete da tražite.  Podrazumeva se 1.

Primer:   FIND(„M“,“Maja Mimić“) je 1  FIND(„m“,“ Maja Mimić „) je 8    FIND(„M“,“ Maja Mimić „,3) je 6 Pretpostavimo  da imamo listu  delova i serijske  brojeve na strani, i  želite da izdvojite imena delova, ali bez serijskih brojeva, iz svake  ćelije A1 „Keramički kondenzator #124-TD45-87“, A2 „Bakarni kalem #12-671-6772“, A3 „Promenljivi otpornik #116010″. MID(A2,1,FIND(“ #“,A2,1)-1) Vraća “ Keramički kondenzator “   MID(A3,1,FIND(“ #“,A3,1)-1) Vraća “ Bakarni kalem “ MID(A4,1,FIND(“ #“,A4,1)-1) Vraća “ Promenljivi otpornik “

 • LEFT Vraća prvi karakter ili karaktere u  tekstu, zavisno od navedenog broja  karaktera.

Sintaksa: LEFT(tekst, num_chars) Tekst   je  tekst koji sadrži karaktere koje želite da izdvojite. Num_chars  broj  karaktera (mora biti veći ili jednak nuli, podrazumeva se 1). Ako je num_chars  veći od dužine teksta, LEFT vraća ceo  tekst.

Primeri: LEFT(„Sale Price“,4) jednako „Sale“ ako A1 sadrže „Sweden“, onda: LEFT(A1) jednako „S“ Na primer, ako je  vrednost u ćelija A2 „156–“  formula prevodi  tekst u vrednost –156: LEFT(A2,LEN(A2)–1)*–1 jednako  – 156

 • LEN Vraća  broj  karaktera u  tekstu.

Sintaksa: LEN(tekst) Tekst   je  tekst čiju dužinu  želite da nađete.

Primeri: LEN(„Phoenix, AZ“) jednako 11  LEN(„“) jednako 0

 • LOWER Menja velika slova  teksta u mala.

Primeri: LOWER(„VELIKA SLOVA“) jednako “ velika slova“ LOWER je sličan PROPER i UPPER.

 • UPPER    Menja mala slova teksta u velika.

Primeri: Ako B5 sadrži „mala slova“, onda:  UPPER(B5) jednako “ MALA SLOVA “ .

 • MID     Vraća  navedeni broj karaktera  iz teksta , počevši od navedene pozicije.

Sintaksa: MID(tekst,start_num,num_chars) Tekst   je  tekst koji sadrži karaktere koje  želite da izdvojite. Start_num   je  pozicija prvog karaktera kog želite da izdvojite. ako je start_num  veće od dužine  teksta, MID Vraća „“ (prazan tekst). ako je start_num  manje od dužine  teksta, ali start_num + num_chars > duž. teksta, MID vraća  karaktere na gore do kraja teksta. ako je start_num  manje od 1, MID vraća  #VREDNOST! pogrešnu vrednost. Num_chars   broj  karaktera koje želite  sa MID  vratiti iz teksta. ako je num_chars <0, MID vraća  #VREDNOST! pogrešnu vrednost.

Primeri: MID(„Pera pekar“,1,4) je „Pera“ ,   MID(„Pera pekar „,6,20) je „pekar“,    MID(„1234“,5,5) je „“ (prazan tekst)

 • REPLACE zamenjuje deo teksta drugim,

Sintaksa: REPLACE(old_tekst,start_num,num_chars,new_tekst) Old_tekst   je tekst u kom želite da zamenite neke karaktere. Start_num   je  pozicija u old_tekst odakle želite da počnete zamenu sa new_tekst. Num_chars   je  broj karaktera u old_tekst koje  želite da zamenite sa new_tekst. New_tekst   je  tekst koji će zameniti karaktere  u old_tekst.

Primeri: REPLACE(„abcdefghijk“,6,5,“*“) jednako „abcde*k“ ,  REPLACE(„1990″,3,2,“91“) jednako „1991“,  ako ćelija A2 sadrže „123456“, onda:                 REPLACE(A2,1,3,“@“) jednako „@456“

 • RIGHT Vraća  navedeni broj karaktera s desna iz teksta.

Sintaksa: RIGHT(tekst,num_chars) Tekst   je  tekst koji sadrži karaktere koje želite da izdvojite. Num_chars ( >=0(podrazumeva se 1)) je navedeni  broj karaktera koje  želite  izdvojiti. ako je num_chars  veće od dužine teksta, RIGHT vraća ceo  tekst.

Primeri: RIGHT(„Prodajna cena“,5) jednako „cena“ ,   RIGHT(„Redni broj“) jednako „j“

 • SEARCH Vraća  broj karaktera koji je prvi nađen, počevši od start_num.

Sintaksa: SEARCH(find_tekst,within_tekst,start_num) Find_tekst   je  tekst koji želite da nađete. Mogu se koristiti  wildcard karakteri ( question mark (?) i asterisk (*)), u find_tekst.  question mark menja neki pojedinačan karakter;  asterisk  neku sekvencu karaktera. Ako  želite da nađete stvarni question mark ili asterisk, upotrebite  tilde (~) pre karaktera .Ako find_tekst je nije nađen,  #VREDNOST! pogrešna vrednost se vraća. Within_tekst   je  tekst u  kojem  želite da tražite find_tekst. Start_num   je  broj karaktera u within_tekst at od kog  želite da počnete traženje.(Podrazumeva se 1) ako start_num  nije veće od 0 (nula) ili je veće od  dužine within_tekst,  #VREDNOST! Vraća se pogrešna vrednost.

Primer: SEARCH(„e“,“Elementi“,4) jednako 5 ako ćelija B17 sadrži reč „margin“, i ćelija A14 sadrže „Profit Margin“, onda: SEARCH($B$17,$$14) jednako 8 Koristiti SEARCH  sa  REPLACE funkcijom da se omogući REPLACE sa tačnim start_num . REPLACE($$14,SEARCH($B$17,$$14),6,“Amount“) Vraća  tekst „Profit Amount“

 • SUBSTITUTE  zamenjuje sa new_tekst  old_tekst u  tekstu.

Sintaksa: SUBSTITUTE(tekst,old_tekst,new_tekst,instance_num) Tekst   je  tekst ili  referenca do  ćelija koja sadrži tekst za  kojem  želite da zamenite karaktere. Old_tekst   je  tekst  koji želite da zamenite sa New_tekst   . Instance_num   određuje koje pojavljivanje  old_tekst-a  želite da zamenite sa new_tekst. Ako  nije navedeno sve se menja.

Primeri: SUBSTITUTE(„Racunar bez monitora“, „bez monitora“, „sa monitorom“) je „Racunar sa monitorom“ , SUBSTITUTE(„1991“, „1“, „2“, 2) je „1992“

 • TEXT Konvertuje vrednost u tekst u određenom formatu.

Sintaksa: TEXT(vrednost,format_text) Vrednost  je  numerička vrednost, formula koja računa numeričku vrednost, ili  referenca na ćeliju sa takvom vrednošću. Format_text  je format za broj iz Format->Cells…->Number  i ne sadrži asterisk (*) a ne može biti  General . Formatiranje ćelija  (sa Cells… command, Format menu) menja samo format, a ne  vrednost. TEXT funkcija menja  vrednost u tekst, i  rezultat se više ne računa kao broj.

Primeri: TEXT(2.715, „$0.00“) je „$2.72“ TEXT(„4/15/91“, „mmmm dd, yyyy“) je „April 15, 1991“

 • VALUE                   Konvertuje tekst string koji  predstavlja  broj u broj.

Sintaksa: VALUE(tekst)

Primeri:  VALUE(„$1,000“) je 1,000,    VALUE(„16:48:00“)-VALUE(„12:00:00“) je „16:48:00“-„12:00:00“ je 0.2,  ser. broj za 4 h i 48’.

Advertisements