Nastava iz računarstva i informatike

Category Archives: Treći razred

Nizovi- ARRAY u programskom jeziku Pascal predstavljaju način da se efektivno radi sa velikim brojem promenljivih istog tipa. Na primer, problemi koji zahtevaju da se istovremeno obrađuje 10000 brojeva bi se veoma teško mogli realizovati tako što bi se deklarisalo 10000 različitih promenljivih i onda radilo sa njima.

 ARRAY je struktura podataka koja se sastoji od skupa elemenata istog tipa.

 Deklaracija varijable ovoga tipa vrši se na sledeći način:

 VAR ime niza : ARRAY[v1..v2] OF T1;

gdje je:

v1..v2 interval indeksa s time da je v1 donja a v2 gornja granica indeksa; kao indeks može se pojaviti bilo koji prosti tipovi osim “real”

T1 – tip elemenata u nizu koji može biti bilo koji tip

 Evo primera promenljive nizovnog tipa:

Var A : array [1 .. 10000] of integer;

 ovde ime A označava složenu promenljivu koja se sastoji od 10000 kućica, a svaka od tih kućica može da primi jedan ceo broj.

Pojedinačni elementi niza se ponašaju kao obične promeniljive tipa integer, a označavaju  se ovako: A[1], A[2], . . . , A[10000]. Na primer, A[3] := 5; znači da je trećem članu niza dodeljena vrednost 5.

Više o radu sa nizovima pročitajte u fajlovima:

Nizovi

Zadaci za vezbu-nizovi

Paskal Zadaci sa nizovima

Advertisements

Potprogram je deo programa koji se sastoji od niza naredbi koje bi se ponavljale na više mesta u složenim programima.

Potprogram je samostalna programska jedinica. Mora da ima jedinstveno ime koje se koristi za poziv potprograma.

U Pascalu imamo dve vrste potprograma: procedure i funkcije.

Procedura je samostalan imenovani deo programa koji se može pozivati po imenu proizvoljan broj puta radi izvršavanja određenih akcija.

Funkcija se razlikuje od procedure po tome što u tačku poziva vraća rezultujuću vrednost, koja se može koristiti u izrazima programa.

U programu se definicija procedura i funkcija nalazi odmah iza deklaracije promenljivih.

O korišćenju funkcija pogledaj u fajlu Funkcije

Primenu funkcija u zadacima vidi u fajlu Zadaci sa funkcijama za vežbu


Za one učenike koji još nisu došli do zadataka koji su poslednji rađeni u Delphiju

evo fajla Primeri iz Delphija


Danas sam na vežbama ustanovila da mnogi učenici nemaju tačno prepisane zadatke sa table.  Zato sam rešila da celu oblast  Naredbe ponavljanja ili naredbe ciklusa, sa predavanjima i zadacima koji su rađeni  postavim na ovu stranicu, kako bi mogli da se spreme za kontrolni.

Dakle, predavanja i zadaci nalaze se u fajlu Naredbe ponavljanja ili naredbe ciklusa